©Kimia FariborzNew York City, New Yorkبرهنه به دنیا میاییم